Služby

Geometrické plány - Vytyčovanie hraníc pozemkov - Účelové mapy - Inžinierska geodézia - Poradenstvo a iné služby

Geometrické plány
Vypracujeme Vám geometrický plán pre rôzne účely

 • geometrický plán na zameranie stavby pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia (vyžaduje sa ku kolaudácii domu, garáže, ....)

 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (vyžaduje banka pri úvere na rozostavanú stavbu)

 • geometrický plán na rozdelenie nehnuteľností (v prípade ak predávate/kupujete len časť pozemku, rozparcelovať pozemok na stavebné parcely...)

 • geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností (keď viacero parciel potrebujete spojiť do jednej)

 • geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (keď na parcelu nie je založený list vlastníctva resp. vlastníctvo je evidované na KN-E- parcelách, ...)

 • geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných nehnuteľností (keď ste vlastníkom pôvodnej parcely a potrebujete mať založený list vlastníctva v registri KN-C a parcelu zobrazenú v katastrálnej mape)

 • geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (ak potrebujete vyznačiť právo prechodu cez parcelu, ktorej nie ste vlastníkom, ak potrebujete uložiť inžiniersku sieť na parcelu, ktorá nie je vo vašom vlastníctve,...)

 • geometrický plán na vykonanie zmien v pôdnom fonde a lesnom fonde oddelením nehnuteľnosti (vyžaduje pozemkový úrad pri zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na zastavanú plochu,...)


Vytyčovanie hraníc pozemkov

 • Pri vytýčení hranice pozemku Vám budú v teréne vyznačené hranice pozemku evidovaného v katastrálnej mape. Vytýčenie pozemku bude potvrdené dokladom o vytýčení pozemku (protokol o vytýčení pozemku).


Účelové mapy
Vypracujeme Vám účelové mapy všetkých mierok podľa potrieb a požiadaviek

 • polohopisné a výškopisné zamerania ( vyžaduje sa pred vypracovaním projektu Vašej stavby za účelom zistenia presnej polohy a výšky objektov a inžinierskych sieti v záujmovom území, ....)

 • porealizačné zamerania (zameranie skutočného vyhotovenia stavby, inžinierskej siete,...)

 • zamerania do digitálnych máp (napr. pre aktualizáciu digitálnych máp miest, máp podnikov, ...)

 • účelové mapy je možne doplniť o aktuálny stav podľa katastra nehnuteľnosti


Inžinierska geodézia
Vykonávame geodetické práce, ktoré sú spojené s realizáciou stavieb rôzného druhu

 • práce pre investora alebo dodávateľa stavby

 • vytýčenie stavebných objektov s priestorovou skladbou

 • vytýčenie líniových stavebných objektov

 • zameranie a výpočet kubatúr

 • zameranie podzemného a nadzemného vedenia


Poradenstvo a iné služby
Poradíme Vám v otázkach týkajúcich sa katastra nehnuteľnosti a geodézie

 • prešetríme Vám vlastnícke vzťahy k parcelám

 • zabezpečíme vyhotovenie zmlúv potrebných k zápisu do katastra nehnuteľnosti

 • zabezpečíme zmenu druhu pozemku (odňatie)